Gizlilik Taahhüdü Ve Niyet Mektubu

GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

İşbu “Taahhütname”, çevrimiçi ortamda Otokoç 2. El Bayiliği başvuru formunu dolduran işletmenizce (Bundan böyle kısaca “İşletme” olarak anılacaktır) okunarak kabul edilmiş ve başvuru formunda verilen elektronik posta adresinize de iletilmiştir.

Böylece İşletme; Aydınevler Mah. Saygı Cad. No.60 Küçükyalı Maltepe/İstanbul adresinde yerleşik, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne bağlı, 6490193531 Vergi No.lu, Otokoç Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne (aşağıda “Otokoç Otomotiv” olarak anılacaktır) karşı işbu Taahhütname’de anılı yükümlülükleri kabul ve taahhüt etmiştir.

1. TAAHHÜTNAMENİN KONUSU

İşbu Taahhütname’nin konusu, İşletme tarafından öğrenilebilecek Otokoç Otomotiv’e ait şirket bilgileri ve ticari sırların “Gizli Bilgi” (aşağıda tanımlanmıştır) kapsamında değerlendirilmesine, Taahhütname süresince ve Taahhütnamenin sona ermesinden sonra da tutulmasına, korunmasına, kullanılmasına, işlenmesine ve hangi amaçla olursa olsun hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmamasına ilişkin esasların düzenlenmesidir.

2. GİZLİ BİLGİ’NİN TANIMI

İşbu Taahhütname kapsamında Gizli Bilgi, mevcut veya muhtemel herhangi bir iş ilişkisi nedeni ile İşletme’nin temin ettiği/temin edeceği Otokoç Otomotiv’e ait ve/veya Otokoç Otomativ tarafından kendisine aktarılan ve/veya Otokoç Otomotiv adına elde edilen her türlü bilgi, belgeler de dâhil olmak üzere her türlü yazılı, sözlü, görsel ya da kaydi, maddi-manevi vd. tüm bilgi ve belgeleri, Otokoç Otomotiv’in kendisi, işçileri, acenteleri, çalışanları ya da diğer ilgili kişilerince İşletme’nin işçileri, acenteleri, çalışanları ya da diğer ilgili kişilerine açıklanan her türlü bilgi, belge, buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve ticari ilişki esnasında yazılı, sözlü, her ne yoldan olursa olsun İşletme’nin öğreneceği tüm ticari, mali, teknik bilgiler, müşterilere ilişkin iletişim verileri ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat anlamında gerçek kişi bilgilerini içeren her tür kişisel veri de dâhil olmak üzere, makul bir anlayışla gizli olduğu ya da olması gerektiği addedilecek her türlü veriyi içeren bilgileri ifade etmektedir.

İşletme, Otokoç Otomotiv hakkında aralarında geçmişte yaşanmış ya da hâlihazırda mevcut bulunan veya muhtemel olan iş ilişkisi dolayısıyla her ne yolla olursa olsun öğrendiği tüm bilgileri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri Otokoç Otomotiv’in önceden verilmiş yazılı izni olmadan üçüncü kişi ya da kuruluşlara veya işbu kurulmuş/kurulacak iş ilişkisi çerçevesinde iş ve hizmet ile ilgili olmayan personeline açıklamamayı (iş ilişkisi çerçevesinde iş ve hizmet ile ilgili olan personeline yalnızca bilmesi gereken ile sınırlı olarak açıklamayı ve gizliliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almayı), bunları kendi iş ve faaliyeti dışında veya kapsamı aşacak şekilde kullanmamayı ve kullanılmamasını sağlamayı, kamuya duyurmamayı ya da bu şekilde sonuçlanacak her türlü davranışlardan kaçınmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yukarıda sayılı haller dışında da, İşletme’nin her ne suretle olursa olsun elde ettiği bilgi, Gizli Bilgi olmadığını ispat edemediği sürece Gizli Bilgi olarak kabul edilecektir.

Gizli bilgi, İşletme tarafından kısmen ya da tamamen, işbu Taahhütname hükümlerine ve gizlilik yükümlülüğüne aykırı şekilde üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere açıklanmış olsa bile, bu durum gizli bilginin geri kalan kısmının da açıklanması için hiçbir şekilde haklı gerekçe oluşturmayacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLER

3.1. İşletme, veri işleyen sıfatıyla Otokoç Otomotiv tarafından kendisine aktarılabilecek veya Otokoç Otomotiv adına elde edebileceği Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uygun bir şekilde işleyeceği kişisel verilere (“Kişisel Veriler”) ilişkin olarak;

Otokoç Otomotiv tarafından aktarılacak Kişisel Veriler’in işlenmesi ile ilgili olarak sadece Otokoç Otomotiv’in verdiği talimatlar doğrultusunda ve söz konusu talimatlarda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak Otokoç Otomotiv adına Kişisel Veriler’i işleyeceğini, ve herhangi bir sebeple talimatlara riayet edemeyecek durumda olması halinde (talimatlara riayet edilmemesine ilişkin sorumluluğu baki olmakla beraber) Otokoç Otomotiv’i derhal detayları ve gerekçeleri ile birlikte bilgilendireceğini,

Otokoç Otomotiv tarafından aktarılacak Kişisel Veriler’in işlenmesi ile ilgili olarak Kanun’da öngörülen genel ilkelere ve işleme şartlarının yanı sıra Otokoç Otomotiv’in vereceği yönlendirmelere gereği gibi uyacağını, Kişisel Veriler’in özel nitelikli kişisel veri olması durumunda, söz konusu verileri, Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun bir şekilde işleyeceğini ve niteliklerine uygun bir şekilde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/2/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararına uygun işleyeceğini ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği tüm tedbirleri derhal yerine getireceğini, bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri bir alacağını,

Kanun’un öngördüğü üzere, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri aldığını, bu yönde çalıştırdığı kişileri gereği gibi bilgilendirdiğini ve ilgili çalışanlarının (veya sair taşeron vb. kişinin) işbu maddeye aykırılık teşkil eden tüm davranışlarından münhasıran sorumlu olduğunu, ayrıca Otokoç Otomotiv tarafından verilecek talimatlara riayet edeceğini ve derhal yerine getireceğini,

Hâsıl olduğunda: (i) başta Kişisel Verilerin Korunması Kurumu olmak üzere tüm resmi makamların Kişisel Verilere yönelik taleplerini ve (ii) veri güvenliğine ilişkin herhangi bir saldırı veya tehdit olması durumunu derhal ve en geç 24 saat içinde Otokoç Otomotiv’e tüm detayları ile birlikte bildireceğini, (iii) ilgili kişinin kendisine yaptığı başvuruları, bu başvurulara cevap vermeden Otokoç Otomotiv’e derhal ve en geç 48 saat içinde yazılı olarak bildireceğini, bu yönde Otokoç Otomotiv’in talimatı olması halinde vakit kaybetmeksizin ilgili talimat gereğini ikmal edeceğini,

Herhangi bir veri işleme süreci ile ilgili olarak Otokoç Otomotiv tarafından bu yönde bir talepte bulunulması halinde, Otokoç Otomotiv’in ilettiği onay ve aydınlatma metinlerini ileride ispatı mümkün olacak şekilde ilgili kişilere sunacağını ve veri işleme süreçlerini varsa Otokoç Otomotiv’in önerileri doğrultusunda gerçekleştireceğini,

Yurt içinde veya yurt dışında mukim başka bir gerçek veya tüzel kişiye Kişisel Verileri, Otokoç Otomotiv’in yazılı ön izni olmadan aktarmayacağını; Otokoç Otomotiv’in yazılı ön izni olmadıkça Kişisel Verilerin işlenmesi ile ilgili olarak başka bir veri işleyeni hiçbir şekilde yetkili kılmayacağını,

Kişisel Veriler’in işlenmesini gerektiren sebeplerin ya da işleme amacının herhangi bir şekilde ortadan kalkmasını müteakip veya Otokoç Otomotiv’in talebi üzerine derhal Kişisel Veriler’i sileceğini, imha edeceğini ya da anonim hale getireceğini,

Otokoç Otomotiv’in, Kişisel Veriler’in ilgili mevzuata uygun işlenip işlenmediğini denetleme hakkı olduğunu ve bu denetimleri işyerlerinde, edimlerini ifa etmek için kullandığı tüm mahallerde, fiziki ve elektronik ortamlarda, sistemlerinde ve bu kapsamdaki tüm süreçlerini kapsayacak şekilde doğrudan veya yetkilendireceği bir üçüncü kişi vasıtasıyla icra etmesine ilişkin olarak en geniş anlamda yetkili olduğunu ve gerekli gördüğü hallerde söz konusu denetimleri tekrarlayabileceğini, bu bağlamda tespit edilebilecek ihlallere ilişkin Otokoç Otomotiv’in uyarı ve talimatlarını derhal ve gereği gibi yerine getireceğini, ihlalin tespiti halinde anılan denetime ilişkin tüm masrafların kendisine ait olacağını;

Kanun uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldığını ve aynı zamanda Otokoç Otomotiv’i gerektiği hallerde söz konusu teknik ve idari tedbirlere gereği gibi uyum hususunda bilgilendireceğini,

Bu maddede sayılan hususlara aykırılığın esaslı ihlal sayılabileceğini ve Otokoç Otomotiv açısından her türlü mevcut veya gelecekteki sözleşme için haklı ve derhal fesih sebebi teşkil edeceğini, bir aykırılık sebebiyle ya da Kişisel Veriler’in işlenmesi ya da aktarımından kaynaklanan herhangi bir sebeple Otokoç Otomotiv’in maruz kalabileceği idari veya hukuki yaptırım, dava, talep dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bilumum doğrudan ve dolaylı zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder.

3.2. İşletme, veri sorumlusu sıfatıyla Otokoç Otomotiv’e aktarabileceği Kişisel Veriler’e ilişkin olarak;

Otokoç Otomotiv’e aktarılan Kişisel Veriler’in işlenmesi bakımından aydınlatma yükümlülüğü dâhil Kanun’da ve ilgili mevzuatta öngörülen her türlü mesuliyetini gereği gibi yerine getirdiğini,

Otokoç Otomotiv’e aktarılan Kişisel Veriler’i Kanun’a uygun olarak elde ettiğini ve işlediğini; işleme ve Otokoç Otomotiv’e aktarıma ilişkin olarak Kanun kapsamında ilgili kişilerden açık rıza aldığını, açık rıza bulunmayan işleme ve/veya aktarım faaliyetlerinin ise Kanun kapsamındaki açık rıza gerektirmeyen işleme ve/veya aktarım şartlarını taşıdığını,

Otokoç Otomotiv’e aktarılan Kişisel Verilerin sahibi ilgili kişilerin işleme ve aktarıma yönelik açık rızalarını geri çekmeleri ve/veya Kişisel Verilerin silinmesine yönelik taleplerini iletmeleri durumunda, Otokoç Otomotiv’e bu verilerin silinmesi için gerekli bilgilendirmeyi yapacağı, aksi halde Otokoç Otomotiv’in maruz kalabileceği her türlü zararı derhal tazmin edeceğini,

Otokoç Otomotiv’e aktarılan Kişisel Verilerin işlenme amacı ile işlenme sürelerini açık ve anlaşılır bir şekilde belirteceğini; aktarıma konu Kişisel Verilerin doğru ve güncel olduğunu, işleme amaçlarının belirli, açık ve meşru olduğunu, işlenen Kişisel Verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olduğunu,

Kanun uyarınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldığını ve aynı zamanda Otokoç Otomotiv’i gerektiği hallerde söz konusu teknik ve idari tedbirlere gereği gibi uyum hususunda bilgilendireceğini,

Bu maddede sayılan hususlara aykırılığın esaslı ihlal sayılabileceğini ve Otokoç Otomotiv açısından her türlü mevcut veya gelecekteki sözleşme için haklı ve derhal fesih sebebi teşkil edeceğini, bir aykırılık sebebiyle ya da Kişisel Veriler’in işlenmesi ya da aktarımından kaynaklanan herhangi bir sebeple Otokoç Otomotiv’in maruz kalabileceği idari veya hukuki yaptırım, dava, talep dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bilumum doğrudan ve dolaylı zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini, kabul, beyan ve gereğini taahhüt eder.

4. İSTİSNALAR

Yukarıda belirtilen yükümlülükler aşağıda belirtilen şartları haiz olan bilgi bakımından uygulanmayacaktır;

4.Açıklanma anında veya daha sonradan bu Taahhütname ihlal edilmeksizin kamuya mal olmuşsa,

4.Kanunla yetkilendirilmiş bir resmi bir makamın kanuna uygun emrini veya kararını yerine getirmek amacıyla açıklanmışsa,

4.Otokoç Otomotiv’in yazılı onayı mevcutsa, sadece yazılı onay verilen kısım ve süre ile sınırlı kalmak kaydıyla.

İşbu maddede sayılan istisnalar, istisnanın kesinlikle gerektirdiği ölçüyle, kişilerle, kapsamla ve zamanla sınırlıdır. İşletme, bu ölçüyü, kişileri, kapsamı ve zamanı mümkün mertebe dar ve sınırlı tutmak için en yüksek çabayı göstermeyi taahhüt eder.

5. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.İşletme, Gizli Bilgi’yi büyük bir gizlilik içinde koruyacak, herhangi bir üçüncü kişiye hangi suretle olursa olsun vermeyecek, Gizli Bilgi’yi alenileştirmeyecek, doğrudan ya da dolaylı olarak aralarındaki ticari ilişkinin amaçları ve kapsamı dışında kullanmayacaktır.

5.İşletme, Otokoç Otomotiv’den edindiği Gizli Bilgiler’e ilişkin tüm mülkiyet, tasarruf, menfaat ve hakların Otokoç Otomotiv’e ait olduğunu kabul eder.

5.İşletme, herhangi bir yolla elde ettiği Gizli Bilgi’yi temin ettiği andan itibaren işbu bilgilere ilişkin tüm sorumluluğun münhasıran kendisinde olacağını ve bu surette doğrudan ve/veya dolaylı Otokoç Otomotiv aleyhine doğabilecek tüm zararlardan sorumlu olacağını bilir ve kabul eder.

5.İşletme, Gizli Bilgi’yi, sadece Otokoç Otomotiv’le arasında mevcut bulunan veya kurulacak olan iş ilişkisi nedeniyle akdedilen/akdedilecek sözleşmelerin yürütülmesi ve gerçekleştirilmesi için gerekli olması halinde ve gerekli olduğu ölçüde ilgili personel ve hizmet ilişkisi içinde olduğu kişilere “gizli”, “özel” gibi gizlilik düzeyi hakkında uyarıcı notlar ve ibareler koymak suretiyle iletecektir.

5.İşletme, kanuni temsilcileri ve vekilleri, yöneticileri, danışmanları dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm personel ve hizmet ve/veya vekâlet ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişilerin işbu Taahhütname’de belirtilen gizlilik yükümlülüklerine uymasını sağlayacağını ve bu gizlilik yükümlülüğünün bu sayılanlar tarafından ihlal edilmesinden sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.İşletme’nin sorumluluğu, kanuni temsilcilerinin, vekillerinin, yöneticilerinin, danışmanlarının, bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm personelin ve hizmet ve/veya vekâlet ilişkisi içinde olduğu üçüncü kişilerin işbu gizliliği koruma yükümlülüğü, sadece mevcut bulunan veya akdedilecek sözleşme kapsamında verilen ya da Otokoç Otomotiv hakkında edindiklerini değil; mezkûr sözleşmelerin imzalanmasından önce bilinen veya doğrudan ya da dolaylı olarak üçüncü kişilerden temin edilen gizli bilgiler için de geçerlidir.

5.İşletme, uhdesindeki Gizli Bilgi’leri, Otokoç Otomotiv’in talebi veya ticari ilişkinin sona ermesi halinde (hangisi önce gelirse), Otokoç Otomotiv’in tercihine göre, ya derhal tüm kopyaları ile birlikte iade edecek ya da imha edecektir.

5.İşletme, uhdesindeki Gizli Bilgi’leri, Otokoç Otomotiv’in talebi veya ticari ilişkinin sona ermesi halinde (hangisi önce gelirse), Otokoç Otomotiv’in tercihine göre, ya derhal tüm kopyaları ile birlikte iade edecek ya da imha edecektir.

6. GENEL HÜKÜMLER

6.İşbu Taahhütname’den doğan herhangi bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmaması veya kullanılmasında bir gecikme meydana gelmesi, bu hak, yetki veya imtiyazdan feragat edildiği anlamına gelmez ve bunların bir sefer veya kısmi kullanımı başka sefer veya bir daha kullanılmalarına veya bu Taahhütnameden doğan başka bir hak, yetki veya imtiyazın kullanılmasına engel teşkil etmez.

6.İşletme, ön yazılı izin olmaksızın bu Taahhütnameden doğan herhangi bir hak veya yükümlülüğünü kısmen veya tamamen devredemez, alt işverenlerle çalışamaz.

6.Bu Taahhütname’nin herhangi bir hükmünün yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olduğu yetkili bir mahkeme tarafından ilan edilirse, yasadışı, geçersiz veya ifa edilemez olan bu hüküm, asıl hükme en iyi şekilde tekabül eden ve geçerli ve ifa edilebilir olduğu kabul edilen başka bir hükümle olmak kaydıyla değiştirilmiş kabul edilecektir ve mahkeme ilgili hükmü bu şekilde değiştirebilir. Ne olursa olsun, bu Taahhütname’nin diğer hükümleri tamamen geçerli ve yürürlükte kalacaktır.

6.İşletme; Otokoç Otomotiv çalışanları, denetçileri, Avukatları, danışmanları ve burada sayılanlarla sınırlı olmaksızın Otokoç Otomotiv’e bağlı ya da Otokoç Otomotiv adına çalışan herhangi bir gerçek kişi ile, bu kişiler ve Otokoç Otomotiv arasında rekabet yasağı düzenlenmiş olup olmamasına bakılmaksızın, hiçbir şekilde iş sözleşmesi, hizmet sözleşmesi, vekâlet sözleşmesi veya iş görme borcu doğuran nitelikte herhangi bir sözleşme akdedemez, bu kişileri her ne suretle olursa olsun bünyesinde ya da adına çalıştıramaz. İşbu yükümlülük süresizdir.

6.İşletme, faaliyetleri sırasında etki alanında olan tüm konularda yasalara, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler Küresel İlkelerine (Global Compact) ve Koç Topluluğu Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prensipleri’ne uygun hareket etmeyi ilke edinmiş olup, iş ilişkisi içinde olduğu diğer kişi ve kuruluşların da bu hususlara riayetini temin edecektir.

7.TAZMİNAT ve CEZA

İşletme, işbu Taahhütname’nin veya mevzuatın herhangi bir hükmünü ihlal etmesi ve/veya Taahhütname ile yükümlendiği taahhütlerini yerine getirmemesi halinde Otokoç Otomotiv’in uğrayacağı dolaylı ve/veya doğrudan her türlü maddi/manevi zararı tazmin etmeyi, Otokoç Otomotiv’in kanundan kaynaklanan tüm hak ve alacaklarını ve üçüncü kişilerin bu hususta Otokoç Otomotiv’e yöneltebileceği her türlü talepleri ihtilafsız ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

Otokoç Otomotiv’in işbu maddenin ilk fıkrasında düzenlenen hakları saklı kalmak üzere; İşletme, ihlal başına bir milyon Türk Lirası cezai şart ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Şu kadar ki, Otokoç Otomotiv’in zararının bu meblağdan yüksek olması halinde zarar kadar ceza tahsil edilebilir.

8. TEBLİGAT ADRESİ

İşletme işbu Taahhütname nedeniyle yapılacak tebligatlar için girişte yer alan adresinin kanuni ikametgâh adresi olduğunu, vaki olacak değişiklikleri Otokoç Otomotiv’e yazılı olarak bildirmediği takdirde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

9. SÜRE

İşbu Taahhütname süresizdir.

10. DAMGA VERGİSİ

Taahhütname Otokoç Otomotiv’de kalacak bir asıl nüsha olarak hazırlanmış olup, Taahhütnamenin akdi nedeniyle doğabilecek harç ve vergiler İşletme tarafından ödenecektir; ödeme dekontunun örneği yasal süre içinde Otokoç Otomotiv’e tebliğ edilecektir.

11. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Taahhütname Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olup, Taahhütname’nin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkeme ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

İşletme uyuşmazlık doğması durumunda Otokoç Otomotiv’in her türlü ticari defter ve kayıtlarının HMK 193. Madde kapsamında kat’i delil teşkil edeceğini kabul eder.

12. SON HÜKÜM

İşbu Taahhütname 12 (oniki) maddeden ibaret olup, Otokoç 2. El Bayiliği başvuru formunun doldurulduğu tarihte yürürlüğe girmiştir.

NİYET MEKTUBU

İşbu “Niyet Mektubu”, çevrimiçi ortamda Otokoç 2. El Bayiliği başvuru formunu dolduran işletmenizce (Bundan böyle kısaca “İşletme” olarak anılacaktır) okunarak kabul edilmiş ve başvuru formunda verilen elektronik posta adresinize de iletilmiştir.

Böylece İşletme; Aydınevler Mah. Saygı Cad. No.60 Küçükyalı Maltepe/İstanbul adresinde yerleşik, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne bağlı, 6490193531 Vergi No.lu, Otokoç Otomotiv Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’ne (aşağıda “Otokoç Otomotiv” olarak anılacaktır) karşı işbu Niyet Mektubu’nda anılı yükümlülükleri kabul ve taahhüt etmiştir.

1. MEKTUBUN KONUSU

İşbu Niyet Mektubu, İşletme ile Otokoç Otomotiv arasında müzakereleri sürmekte olan Bayilik Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında İşletme tarafından yapılmış ve yapılabilecek olan giderler, satın alımlar, hazırlıklar ve her türlü harcamalar hakkında ve başvuru bedeli hakkında düzenlenmiştir.

2. HÜKÜMLER

İşletme ile Otokoç Otomotiv arasında müzakereleri sürmekte olan Sözleşme kapsamında hâlihazırda İşletme tarafından yapılmış ve yapılabilecek olan giderlerden dolayı Otokoç Otomotiv’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu giderlerin yapılması ya da bu giderlere Otokoç Otomotiv tarafından onay verilmesi Sözleşme’nin imzalanacağı yönünde Otokoç Otomotiv tarafından verilmiş bir taahhüt olarak anlaşılamayacaktır. Sözleşme’nin imzalanmaması ya da yürürlüğe girmemesi halinde Otokoç Otomotiv’in bu giderlere katlanması ya da bunları tazmin etmesi talep edilemeyecektir. Sözleşme’nin imzalanması ya da yürürlüğe girmesi halinde, aksi Otokoç Otomotiv tarafından açıkça ve yazılı olarak taahhüt edilmediği müddetçe Otokoç Otomotiv’in bu giderlere katlanması beklenemeyecektir, İşletme bu nedenle takas-mahsup işlemi yapamaz.

Otokoç Otomotiv’in culpa in contrahendo ya da güven sorumluluğuna gidilemeyecektir. İşletme bu taleplerinden derhal ve peşinen feragat etmiştir.

İşletme, başvuru bedeli olarak 5.000 TL+KDV (beşbintürklirasıartıkdv) ödemeyi kabul etmiştir. Bu bedel Otokoç Otomotiv’e ait olup, İşletme vazgeçerse veya Otokoç Otomotiv tarafından İşletme'nin bayiliğe uygun olmadığına saha incelemesi üzerine karar verilirse iade edilmez. İşletme saha incelemesi aşamasına geçmeden ön başvuru aşamasında uygun bulunmaz ise bu bedel iade edilir.

3. SON HÜKÜMLER

İşbu Niyet Mektubu bağlayıcı olup, geri alınamaz ve değiştirilemez.

İşletme, işbu Niyet Mektubu nedeniyle yapılacak tebligatlar için girişte yer alan adresinin kanuni ikametgâh adresi olduğunu, vaki olacak değişiklikleri Otokoç Otomotiv’e yazılı olarak bildirmediği takdirde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

İşbu Niyet Mektubu ile ilgili çıkacak tüm ihtilafların hallinde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Niyet Mektubu’nun akdi nedeniyle doğabilecek harç ve vergiler İşletme tarafından ödenecektir; ödeme dekontunun örneği yasal süre içinde Otokoç Otomotiv’e tebliğ edilecektir.

3 (üç) Madde’den oluşan işbu Niyet Mektubu Otokoç 2. El Bayiliği başvuru formunun doldurulduğu tarihte yürürlüğe girmiştir.