Otokoç 2. El

Sözleşme Onay Metni

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
1. TARAFLAR


İşbu Sözleşme (“Sözleşme”), www.otokocikinciel.com alan adını işleten OTOKOÇ
OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. (“OTOKOÇ OTOMOTİV”) ile Site’ye üye olmak isteyen
Üye arasında, Üye’nin otokocikinciel.com alan adlı internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden
kendi iradesi ile yapmakta olduğu üye kaydı aşamasında akdedilmiştir. Üye, Site'ye üye
olmakla, Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, anladığını ve Sözleşme hükümlerini hür
iradesiyle onayladığını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme’de OTOKOÇ OTOMOTİV ve Üye ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak
anılacaktır.


2. TANIMLAR
İşbu Sözleşme’de belirtilen;
otokocikinciel.com: OTOKOÇ OTOMOTİV’i,
Üye: Site’ye üye olan gerçek veya tüzel kişiyi,
Site: www.otokocikinciel.com alan adı üzerinden yayın yapan web sitesini,
Araç: otokocikinciel.com tarafından Site’de rezervasyonsunulan her marka ve model
kullanılmış motorlu kara nakil aracını,
Online satın al : Araçların, belirli bir fiyatla rezervasyona sunulduğu ve sitede bulunan
yönlendirmeler sonucu site üzerinden kredi kartı, havale/EFT işlemleri ile ve Rezervasyon
işlemininotokocikinciel.com tarafından onaylanması kaydıyla satın al sistemini, ifade
eder. İşbu sözleşme tahtında Üye; Araç satın alma işleminin geçerliliğinin hukuken noter
işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olduğunu bilir ve bu nedenle işbu sözleşme tahtındaki
“Online satın al” hizmetinin, otokocikinciel.com tarafından Üye’ye aracı satın almak üzere
gerekli işlemleri sözleşmede belirtilen süre içinde tamamlayana kadar aracın rezerve edilmesi
hizmeti anlamına geldiğini kabul eder.
Rezervasyon bedeli: Listelenen motorlu araçları rezerve etmek için Üye tarafından ödenen ve
rezervasyonun satışa dönüşmesi halinde satım bedelinden mahsup edilecek olan nakit meblağı
ifade eder.
otokocikinciel.com Arayüzü: Üye tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları OTOKOÇ OTOMOTİV’e ait olan tasarımlar
içerisinde Site üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar
programına komut veren internet sayfalarını ifade eder.
Banka: POS Cihazı/Sanal POS Cihazı ile ilgili uygulamalarda adı geçen POS Cihazı/Sanal POS
cihazını ve gerekli altyapıyı sağlayan ve bu cihazlarda oluşan para hareketini yönetecek,
yönlendirecek ve raporlayacak, havale, EFT ve sair para transferlerini gerçekleştiren kredi ve
finans kurumlarını ifade eder.


3. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, araçların otokocikinciel.com tarafından Site’de çevrimiçi olarak
internet üzerinden online satın al yoluyla rezervasyona sunulmasına dair usul ve esaslar ile
Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
İşbu sözleşme, Site’de yapılacak olan ve Üye’nin katıldığı/katılacağı tüm çevrimiçi
rezervasyonlar açısından hüküm ifade eder.


4. OTOKOCİKİNCİEL.COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. otokocikinciel.com, kontrol ve denetimi altındaki kişisel kimlik, adres, iletişim bilgilerinin
kaybolmasını, suiistimal edilmesini ve değiştirilmesini engellemek amacıyla makul güvenlik
önlemleri almaktadır. Ancak otokocikinciel.com, bu bilgilerinin güvenliğini hiçbir şekilde
garanti etmez. Üye’nin Site’ye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde
yorumlanmayacaktır.
4.2. otokocikinciel.com güvenlik nedeniyle Üye'nin Site üzerindeki her türlü aktivitesini
izleyebilir, kayda alabilir ve gerekli gördüğünde, Site'den uzaklaştırma, üyelik dondurma,
üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.
4.3. otokocikinciel.com önceden Üye'ye bildirimde bulunmaksızın Site'nin biçim ve içeriğini
kısmen veya tamamen değiştirebileceği gibi, Site'nin yayın yaptığı alan adını değiştirebilir,
farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir veya alan adını kapatabilir.
4.4. otokocikinciel.com dilediği zamanda ve sebep göstermeksizin, önceden Üye'ye bilgi
vermeksizin Site'de sunduğu hizmetlerin kapsam ve çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Site'de
sunulan hizmetleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal
edebilir.
4.5. otokocikinciel.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi
açısından dilediği zaman hizmet, online satın al şartları ve işleyişte değişiklikler ve/veya
güncellemeler yapabilir. Üye, bu değişiklikleri kabul ettiğini, bu değişikliklere uygun
davranacağını şimdiden kabul ve beyan eder.
4.6. İşbu Sözleşme otokocikinciel.com’un online satın al kapsamında sunacağı Araç adedi,
Araç özellikleri, Araç lokasyonu, hizmet ve sair hususlarda herhangi bir taahhüt içermez. Üye,
bu ve sair nedenlerle otokocikinciel.com’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.


5. ÜYE’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1. Üyelik, Site’de belirtilen üyelik prosedürünün üye olmak isteyen kişi tarafından yerine
getirilerek kayıt işleminin yapılması ile tamamlanır. Üye, üye olmakla, işbu sözleşme
hükümlerini, üyeliğe, hizmetlere ve online satın al şartlarına ilişkin otokocikinciel.com
tarafından açıklanan/açıklanacak her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır.
5.2. Üye, üyelik işlemlerinde belirtmiş olduğu kimlik, adres ve iletişim bilgilerinin eksiksiz ve
doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal otokocikinciel.com’a
ileteceğini, eksik, güncel olmayan veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her
türlü hukuki uyuşmazlık ve zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.
otokocikinciel.com’a bu ya da benzeri nedenlerle hiçbir sorumluluk izafe edilemez.
5.3. Üye, Site’de belirtilen hizmetlerden faydalanırken mer’i mevzuata ve genel ahlak
kurallarına uygun hareket edeceğini, hakaret, tehdit, iftira, taciz vb. eylemlerde
bulunmayacağını, siyasi veya ideolojik propaganda yapmayacağını, diğer üyeleri rahatsız edici
davranışlar içine girmeyeceğini, kişi veya kurumları lekeleyici her türlü davranıştan uzak
duracağını ve Site'de verilen hizmetlerin aksamasına ya da kesilmesine neden olabilecek her
türlü hareketten kaçınacağını aksi halde oluşacak her türlü zarardan bizzat sorumlu olacağını
kabul ve taahhüt eder.
5.4. Üye, üçüncü şahısların fikri mülkiyet hukuku kapsamındaki haklarını ihlal etmeyeceğini,
üçüncü kişilerin telif haklarına saygılı olacağını, haksız rekabette bulunmayacağını ve üçüncü
şahısların ticari sırlarına ve özel hayatlarına saygılı olacağını kabul ve taahhüt eder.
5.5. Üye, Site'yi kullanırken başkaları tarafından kolay tahmin edilemeyecek bir şifre
kullanacağını, kullanıcı adı, şifre vs. bilgilerini başkalarıyla paylaşmayacağını ve bu bilgilerin
güvenliğinden bizzat ve sadece kendisinin sorumlu olacağını, bunların ele geçirilmesinden ve
bunun zararlarından hiçbir şekilde otokocikinciel.com’un sorumlu olmayacağını kabul ve
beyan eder.
5.6. Üye, Site'ye, zararlı program, yazılım, kod ve benzeri materyal göndermeyeceğini, Site'nin
ve üyelerin güvenliğini tehlikeye düşürebilecek her türlü hareketten kaçınacağını kabul ve
taahhüt eder.
5.7. Üye, üyelik hesabını üçüncü kişilere devredemez. Ayrıca Üye, online satın al’da rezerve
ettiği araçları kendi adına tescil edilmeden kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devredemez,
devredilmesini talep edemez, Araç yalnızca ilgili Üye adına tescil edilecektir.
5.8.Üye, başkalarının Site’yi kullanımını kısıtlayamaz, engel olamaz ve Site’nin veya Site’yi
kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucu veya ağların işletimine müdahale edemez.
5.9. Üye’nin, bilgisayar donanımını etkileyen virüs saldırılarından ve/veya Site’den edindiği
bilgilerden kaynaklanan kayıp ve hasarlar dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla Site’ye erişimine ve kullanımına ilişkin olarak doğrudan veya dolaylı olarak meydana
gelebilecek zararlardan otokocikinciel.com sorumlu değildir.
5.10. Üye, Site çalışmasına müdahale etmek veya müdahaleye teşebbüs etmek amacıyla
herhangi bir alet, yazılım veya araç kullanmayacağını, Site’ye yetkisiz olarak
bağlanmayacağını ve işlem yapmayacağını, diğer üye ve internet kullanıcılarının yazılımlarına
ve verilerine izinsiz olarak ulaşmayacağını veya bunları kullanmayacağını kabul eder.
5.11.Sitede, bu siteden tamamen bağımsız ve otokocikinciel.com’un kendi kontrolünde
olmayan üçüncü kişilere ait başka web sitelerine linkler bulunabilir. otokocikinciel.com bu
sitelerde bulunan bilgilerin doğruluğu garanti etmez. Bu linkler vasıtasıyla erişilen web
sitelerinden sunulan hizmetler/ürünler veya bunların içeriği hakkında otokocikinciel.com’un
herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üye’nin bu web sitelerine erişimi tamamen kendi
sorumluluğunda ve otokocikinciel.com’un izni dışındadır.


6. ONLİNE SATIN AL
6.1. Online satın al hizmetinde yalnızca hukuken bağlayıcı olan işbu Sözleşme’yi Site’ye üye
olmak amacıyla onaylayan ve Sözleşme’de belirtilen şartları haiz olan Üye, Sözleşme’de
düzenlenen ve Araç bilgi sayfasında belirtilen Rezervasyon Bedeli’ni ödemek kaydıyla
yararlanabilir. Online Satın A’da Rezerve edilen Araç, rezervasyon tarihinden itibaren 2 (iki)
iş günlük süre için Üye adına ayrılacak ve başkaca rezervasyona kapatılacaktır. Ayrılan Araç’ın
noterlik nezdinde Üye adına satış işleminin bu süre içinde gerçekleşmesi halinde Rezervasyon
bedeli Araç satış bedelinden mahsup edilecek, satış işleminin bu süre içinde gerçekleşmemesi
halinde Rezervasyon bedeli talebi halinde Üye’ye iade edilecektir. Araç’ın satış bedeli
münhasıran otokocikinciel.com’un takdirindedir. Üyelik ve katılım için 18 yaşının
tamamlanmış olması ve reşit ve temyiz kudretini haiz olunması şarttır. Bu şartları haiz olmadığı
halde sahipmiş gibi Üyelik işlemini gerçekleştiren, hatalı/yanıltıcı bilgi vererek işlem yapan
Üyeler’in Üyeliklerinin/Rezervasyonlarının iptali nedeniyle uğrayacağı zararlardan
otokocikinciel.com sorumlu olmadığı gibi böyle bir halin vuk’uunda Üye tarafından ödenen
rezervasyon bedeli de Üye’ye iade edilmeyecektir. Otokoç’un Üye’nin herhangi bir nedenle
yanıltıcı işlem ve eylemleri nedeniyle uğrayacağı zararları Üye’ye rücu etme hakkı ayrıca
saklıdır.
6.2. Site’de online satın al ile rezervasyona sunulacak araçlar, otokocikinciel.com’un
mülkiyetindeki araçlar ya da vekâleten sunduğu araçlardır. Araçlar, Site’de ayrı ayrı
rezervasyona sunulacaktır.
6.3. Üyelerin internet bağlantı ve bağlantı hızları, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı
ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve mobil uygulamada oluşabilecek sair aksaklıklardan
otokocikinciel.com sorumlu olmayıp, Üye hiçbir itiraz ve talepte bulunamaz.
6.4. Araçlar, Site’de online satın al için yayınlandığı andan itibaren online satın al süresince,
otokocikinciel.com tarafından belirlenerek Site’de duyurulacak olan adreslerde, mesai saatleri
içerisinde Üyeler tarafından görülebilir. Üye aracı Rezerve Etmekle; aracın varsa ekspertiz
açıklamasını ve otokocikinciel.com tarafından belirlenmiş rezervasyon şartlarını ve usullerini
de kabul etmiş sayılır.
6.5.1. İşbu fıkra hükmü mülkiyeti OTOKOÇ OTOMOTİV’in üzerinde olan Araçlar hakkında
uygulanacaktır. Araçların varsa ekspertiz bilgileri ve fotoğrafları Site’de yer almakta olup, araç
çalışır ve halihazır mevcut durumları ile rezervasyona sunulduğundan Üye’nin araca ilişkin bu
bilgiler ile araç ile ilgili resmi kayıtlar dahil her türlü incelemeyi yaparak online satın al’ya
katıldığı kabul edilmektedir. Rezervasyon sonrası satışa konu araçlar ekspertiz raporuna uygun,
olduğu gibi mevcut fiili ve hukuki durumları ile rezervasyona çıkarılmıştır. Üye, aracın
ekspertiz raporunda belirtilen hususlar ile ilgili olarak otokocikinciel.com’a karşı araçta
eksiklik, ayıp vs. sebeplerden dolayı herhangi bir itiraz, şikayet, iptal, tazminat ve/veya
herhangi bir talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün veya
500 (beş yüz) KM (hangisi önce dolarsa)
içerisinde aracı kontrol ve muayene etmekle
yükümlüdür. Araçta ekspertiz raporunda yer almayan arıza/sorunun bulunması durumunda üye
arıza/sorunu, aracın adına tescil edilerek kendisine teslim edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün
veya 500 (beş yüz) KM (hangisi önce dolarsa)
içerisinde ve her hâlde ayıbı öğrenmesini takip
eden 8 (sekiz) gün içerisinde, otokocikinciel.com’a ulaşacak şekilde yazılı olarak bildirmekle
yükümlüdür. Bu süre içerisinde otokocikinciel.com’a ulaşacak şekilde yazılı olarak
bildirilmeyen/ulaşmayan arıza/sorunlardan otokocikinciel.com sorumlu değildir.
otokocikinciel.com’a yapılacak bildirimlerin ulaşmasının ardından iddianın yerinde olup
olmadığı konusunda tarafların ortak mutabakatı ile belirlenecek bağımsız bir ekspertiz
firmasından rapor alacaktır. Üye’nin iddiasının iki taraf tarafından yazılı mutabakat ile tespit
edilen ekspertiz firmasının raporu ile ispatlanması ve aracın satıldığı mevcut haline uygun
olarak iade edilmesi kaydıyla, Araç otokocikinciel.com tarafından iade alınarak Üye’nin
ödemiş olduğu toplam satış bedeli ve belgelenmek kaydıyla resmi alım satım masrafı Üye’ye
iade edilecektir. İade nedeniyle otokocikinciel.com’dan faiz de dahil olmak üzere ancak
bununla sınırlı olmaksızın başkaca hiçbir ad altında hak ve alacak talep edilemez. Belirlenen
ekspertiz firmasının tanzim edeceği rapora taraflar itiraz edemez. İadeden kaynaklanan alım
satım masrafları otokocikinciel.com’a aittir. Üye, aracı otokocikinciel.com’un aracın teslim
alınacağı
işyeri adresinde veya otokocikinciel.com tarafından belirlenecek adreste iade etmekle
yükümlüdür. Ayrıca olağan kullanımdan kaynaklanan eskimeler haricinde araçta hasar oluşmuş
olması durumunda, otokocikinciel.com aracı iade almakla yükümlü değildir. İade alım
yükümlülüğü, aracın alıcı üye adına kayıtlı olması kaydıyla geçerli olup, aracın satılması/el
değiştirmesi durumunda otokocikinciel.com aracı iade almakla yükümlü değildir.
6.5.2 Vekaleten satılan Araçlar hakkında ayıba ve sair her türlü taleplere ilişkin tüm ihtilaflar
Araç maliki ile Üye arasında çözümlenecek olup, otokocikinciel.com’un, vekilin kusur
sorumluluğuna ilişkin mevzuat hükümleri dışında bir sorumluluk ve/veya taahhüdü
bulunmadığı Taraflar’ca bilinmekte ve kabul edilmektedir.
6.6. Aracın online satın al yoluyla rezervasyona sunulduğu mevcut kilometre itibarıyla gelmiş
veya gelecek periyodik servis bakımlarından (ekspertiz raporlarında belirtilsin veya
belirtilmesin) Üye sorumlu olup, otokocikinciel.com’un herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır. Üye, bu nedenle otokocikinciel.com’dan herhangi bir ad altında hak ve
ödeme talep edemez.
6.7. Online Satın Al’da Rezervasyona sunulan araçların Tramer kaydı sorgulamaları
Otokocikinciel.com tarafından yapılmamakta olup, otokocikinciel.com’un bu konuda herhangi
bir taahhüdü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Tramer kaydının incelenmesi ve
sorgulamasından Üye sorumlu olup, Üye, bu nedenle otokocikinciel.com’dan herhangi bir ad
altında hak ve ödeme talep edemez. Ayrıca Tramer kayıtlarının eksik/yanlış/hatalı olması
durumunda bundan otokocikinciel.com sorumlu tutulamaz.
6.8. Belirtilen bedeller KDV dâhil peşin rezervasyon bedelidir.
6.9. Online satın al sonuçlanmış olsa dahi, online satın al sonucunun kesinleşmesi her koşulda
otokocikinciel.com’un onaylaması şartına bağlıdır. Online satın al bittikten sonra işlemleri
biten Üye’ye e-mail vasıtasıyla bildirilecektir. Üye’nin üyelik işlemi esnasında belirttiği e-mail
hesabına bildirim gönderilmekle, bildirimin Üye’ye ulaştığı kabul edilir. Üye, işbu hususa itiraz
edemez.
6.10. Araçların Üye adına devir ve tescili ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve yükümlülükler
Üye’ye aittir. Üye’nin online satın al’ı kazanması otokocikinciel.com tarafından onaylanması
durumunda rezervasyon tutarı, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın otokocikinciel.com
tarafından, amaçlanan satış bedeline mahsup maksadıyla tahsil edilecek olup Üye,
rezervasyonun sonuçlanmasından itibaren 7 iş günü içinde satış tutarının tamamını ve noterlik
ücreti ile rezervasyon işlemi hizmet bedelini, OTOKOÇ OTOMOTİV’ in
http://www.otokocikinciel.com/bankahesaplarimiz adresinde belirtilen banka hesaplarından
herhangi birine yatırmakla yükümlüdür.
6.11. Online satın al’a, konu aracın alıcısını ve rezervasyon tutarını belirlemeye yönelik olup,
online satın al yoluyla rezervasyon işlemlerini yapmış ve otokocikinciel.com tarafından
onaylanmış olması, otokocikinciel.com ile Üye arasında satış sözleşmesi kurulduğu anlamını
taşımaz, aracın mülkiyetinin Üye’ye geçmesini sağlamaz. Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili
maddesi gereğince, tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, noterler tarafından yapılır.
Bu nedenle, konu aracın satış sözleşmesi ve/veya devri, tarafların veya vekillerin bir araya
gelmesi suretiyle noter huzurunda yapılmaktadır. Araç satış ve devir işlemlerinin yapılması için
Üye bizzat kendisi veya usulüne göre yetkilendirilmiş vekili otokocikinciel.com tarafından
bildirilecek tarihte ve noterlikte hazır bulunacaktır.
6.12. Noter satışı ve trafik tescil işlemlerinin tamamlanmasının ardından araç, Site’de yer alan
teslimat ekranında Üye’nin seçeceği tarihler içerisinde, aracın bulunduğu adreste (ilan
sayfasında belirtilmektedir) alıcı Üye’ye teslim edilecektir. Üye’den kaynaklanan
gecikmelerden otokocikinciel.com sorumlu değildir. Noter satışı ve trafik tescil işlemleri
sonuçlanmadan araçlar alıcı Üyelere teslim edilmezler.
6.13. Vekaleten satılan araçlar ile ilgili, araç sahibi müşterinin alım satım işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi için gerekli yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya gerek online
satın al/rezervasyon aşamasında gerekse online satın al sonuçlandıktan sonra satıştan
kaçınması/cayması ve/veya vekaletname vermemesi veya vekaletnameyi kısmen veya
tamamen iptal etmesi, azletmesi vb. gibi hallerden otokocikinciel.com sorumlu tutulamaz. Bu
durumda otokocikinciel.com online satın al gerçekleşmiş/onaylanmış olsa dahi online satın al
rezervasyonunu tek taraflı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Üye, bu sebeplerden dolayı
otokocikinciel.com’dan herhangi bir hak, alacak, tazminat ve/veya herhangi bir talepte
bulunamaz; ancak Rezervasyon Bedeli talep halinde iade edilir.


7.ÖDEME
7.1. Online satın ala katılmak için kredi kartı ile Rezervasyon Bedeli ödenmesi şart olup,
Rezervasyon Bedeli her bir online satın al için otokocikinciel.com tarafından belirlenerek
Site’de duyurulacaktır. Üye, bu konuda gerekli işlemleri yerine getirmekle yükümlüdür.
7.2. Online Satın Al işleminin tamamlanmasından sonra Üye’nin aracı almaktan vazgeçmesi
veya tescil için bildirilecek süre içerisinde müracaat etmemesi veya tescil için gerekli belgeleri
iletmemesi veya satış ve devir masraflarını yatırmaması veya yükümlülüklerini tam ve eksiksiz
olarak yerine getirmemesi durumunda otokocikinciel.com Rezervasyon’u iptal ederek,
Rezervasyon Bedeli’ni Üye’ye talep halinde iade edecektir. Online Satın Al işleminin
tamamlanmasından sonra otokocikinciel.com’un aracı satmaktan vazgeçmesi veya tescil için
gerekli işlemleri yerine getirmemesi veya yükümlülüklerin tam ve eksiksiz olarak yerine
getirilmemesi durumunda online satın al iptal edilmiş sayılarak otokocikinciel.com tarafından
Üye’den o ana kadar söz konusu araç için alınmış provizyon iptal edilerek ödemeleri iade
edilecektir.


8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1.Site’nin sunumu ve tüm içeriği T.C. Mevzuatı ve fikri mülkiyet mevzuatı tarafından
korunmakta olup, bu sitedeki tüm ticari markalar, logolar ve hizmet işaretleri başta olmak üzere,
yayınlanan tüm bilgi ve veriler otokocikinciel.com ve/veya lisans verenlere aittir. Üye,
otokocikinciel.com’un yazılı onayı olmadan, doğrudan veya dolaylı olarak aynen ya da başka
bir şekilde Site’nin içeriği dağıtamaz, iletemez, değiştiremez, kopyalayamaz, görüntüleyemez,
çoğaltamaz, yayınlayamaz, işleyemez veya başka bir şekilde kullanamaz veya başkasının
Site'nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde,
otokocikinciel.com’un uğradığı/uğrayacağı her türlü zarar ile lisans verenler de dahil ancak
bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı
otokocikinciel.com'dan talep edilen her türlü tazminat tutarını, Üye otokocikinciel.com'a
ödemekle sorumlu olacaktır.
8.2. otokocikinciel.com'un, Site hizmetleri, Site bilgileri, Site'nin telif haklarına tabi
çalışmaları, Site'nin ticari markaları, Site'nin ticari görünümü veya Site'ye ilişkin her türlü
maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve
know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.
8.3. Sitede yer alan bütün yazıların, grafiklerin, görsellerin ve tüm resimlerin her hakkı saklıdır,
izinsiz tasarruf edilemez.
8.4. Site içeriğine, tasarımına ve yazılımına ilişkin tüm mali hakların izinsiz kullanımı (işleme,
çoğaltma, yayma, temsil ve umuma arz) bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü izinsiz ifşa ve
kullanım, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlali anlamına gelecektir.
8.5.Üye’ler, Site'nin kullanımında Türk Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve cari ve/veya ileride
yürürlüğe girecek olan her türlü mevzuat hükümlerine uygun davranacaklarını kabul ve taahhüt
ederler. Aksi kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, idari, cezai ve mali her türlü sorumluluk
Üye’ye ait olup otokocikinciel.com 'un rücu hakkı saklıdır.


9. SORUMLULUK
9.1. Üye, Site’de sunulan/yayınlanan bilgi ve hizmetlerde eksiklik, iletişim sorunları, teknik
problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu,
veri tabanı problemleri ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini
kabul etmekte olup, bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda ve/veya Üye’nin işbu
sözleşmede belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine aykırı davrandığının tespiti halinde
ve/veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın otokocikinciel.com gerek online satın al
başlamadan önce, gerek online satın al esnasında veya online satın al sonuçlanmış olsa dahi
Üye’ye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin Online
Satın Al yoluyla yapılan Rezervasyon’u durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye
veya online satın al sonucunu onaylamamaya yetkilidir.

9.2. Online satin al sonucunun otokocikinciel.com tarafından onaylanmış olması, otokocikinciel.com tarafından daha sonra tespit edilecek aykırılıklar bakımından, Üye’nin
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. otokocikinciel.com bu nedenle uğradığı zararlarını Üye’den talep etmeye yetkilidir.


9.3. otokocikinciel.com, Üye’nin sitede yer alan herhangi bir ürün ya da hizmeti
kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. Üye,
hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat
kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

10. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları,
elektrik kesintisi, siber saldırılar, bağlantı hızı, sunucu, veri tabanı problemleri ve kötü hava
koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, otokocikinciel.com’un makul
kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak haller
olan "Mücbir Sebep" durumlarında; otokocikinciel.com, işbu sözleşme ile belirlenen
yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya hiç ifa etmeme hakkına
sahiptir. Zira işbu Mücbir Sebep süresince otokocikinciel.com'un yükümlülükleri askıya alınır.
Bu ve bunun gibi durumlarda, otokocikinciel.com'a gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme
veya temerrüt addedilmeyecektir. Bu durumlar için otokocikinciel.com'dan her ne nam altında
olursa olsun herhangi bir tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep halinin 7 (yedi) günden
fazla sürmesi halinde otokocikinciel.com, dilerse işbu sözleşme'yi herhangi bir bildirime gerek
olmaksızın tazminatsız ve tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.


11. SÖZLEŞME HÜKÜMLERİNDE DEĞİŞİKLİK
Otokocikinciel.com, sözleşmede belirtilen iş ve işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi
açısından yapacağı değişiklikler ile hizmet kapsamında yapacağı değişiklikler nedeniyle ve
ayrıca gördüğü lüzum üzerine Üye’ye bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep
göstermeksizin işbu sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişiklik yapma hakkına
sahiptir. Üye, bahse konu değişiklikleri Site’de yayınlandığı andan itibaren kabul etmiş sayılır.
Üye, bu hususu şimdiden gayri kabili rücu olarak kabul eder.


12. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESİH VE ÜYELİK İPTALİ
12.1. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren yürürlüğe girer ve
otokocikinciel.com’un Üye’nin üyeliğini iptal etmesi ve/veya Site’de sunulan hizmetleri sona
erdirmesi ile birlikte başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
12.2. Üye'nin işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinden herhangi biri veya tamamına
kısmen veya tamamen aykırı davranması durumunda otokocikinciel.com, herhangi bir
bildirime gerek olmaksızın ve gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi
feshederek Üye'nin üyeliğini iptal edebilir ve Üye'nin siteden aldığı, almakta olduğu ya da
alacağı hizmetleri, verdiği teklifleri, kazandığı Online Satın al yoluyla yapılan Rezervasyon’ları
kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu nedenle fesih durumunda Üye
otokocikinciel.com’dan hiçbir hak ve talepte bulunamaz. otokocikinciel.com doğmuş/doğacak
her türlü zararını Üye’den talep etmeye yetkilidir. otokocikinciel.com, işbu zararlarını Üye’nin
vermiş olduğu Rezervasyon Bedeli’ni herhangi bir bildirime gerek olmaksızın irat kaydederek
tazmin etmeye yetkilidir. Üye, bu hususa itiraz edemez. Üye’nin sorumluluğu Rezervasyon
Bedeli miktarıyla sınırlı değildir.


13. GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLER
13.1 Üye, işbu Sözleşme’nin ifası tahtında otokocikinciel.com ile ilgili olarak doğrudan veya
dolaylı olarak edindiği, ticari, mali, hukuki veya teknik nitelikte, ticari sır ya da diğer yasal
korumaya konu olan ya da olmayan her türlü bilgiyi gizli tutacak ve otokocikinciel.com’un izni
olmaksızın herhangi bir kişiye ifşa etmeyecektir. Aksi halde Üye otokocikinciel.com’un
uğradığı zararlardan sorumludur. Ayrıca otokocikinciel.com, kullanıcı profili ve pazar
araştırmaları yapmak, rezervasyon ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil
ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üye'nin kimlik, adres, iletişim, IP
ve site kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri herhangi bir kısıtlama
olmaksızın kullanabilir. otokocikinciel.com, Üye’ye ilişkin bilgileri sitede sunulan hizmetler
ile ilgili sigorta şirketi, banka ile ayrıca gerek gördüğü üçüncü kişi/kurumlarla paylaşmaya
yetkilidir. Ayrıca otokocikinciel.com bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma
amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından
talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla
üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir. İşbu gizlilik hükmü sözleşme süresi sona erdikten sonra
dahi süresiz olarak geçerlidir.
13.2 otokocikinciel.com, Kişisel Verilerin Korunması ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi
mevzuatına uygun hareket edecektir. Üye, otokocikinciel.com’un hizmet sağlayabilme ve
hizmetlerini geliştirebilme amaçları doğrultusunda yürüttüğü operasyonları kapsamında
mevzuatın istisna kıldığı haller haricinde kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılması ve ticari
elektronik ileti gönderilebilmesi hususunda açık rızasını vermektedir.
Üye’nin Kişisel verileri, otomatik veya otomatik olmayan yollarla sözleşmesel ilişkinin ifası
gereğince veya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle hizmetlerin işleyişi ve geliştirilmesi
çerçevesinde toplanacaktır. otokocikinciel.com tarafından söz konusu kişisel veriler
rezervasyon ve araç satışı gibi hizmetlerin sağlanması, duyuru/kutlama ve sair içeriklerle
gönderilecek hediye ve iletilerle şirket tanınırlığını arttırmak ve hizmetlerin tanıtımına,
pazarlanmasına yönelik genel veya kişiye özel reklam, duyuru, kampanya bilgilerinin
sağlanması, daha iyi hizmet sağlamak amacıyla müşteri memnuniyet veya şikâyetlerinin
yönetilebilmesi suretiyle müşterilere daha iyi hizmet verebilmek ve sadakat programı
çerçevesinde müşteri anketleri yapılabilmesi ve geri bildirim yapılabilmesi gibi sair amaçlarla
işlenecektir; Üye bu hususlarda açıkça onay vermiştir. Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, Ford
Otosan ve Tofaş başta olmak üzere otokocikinciel.com’un bağlı bulunduğu şirketler topluluğu
bünyesindeki şirketlere ve onlarla ortak kullanılan veri tabanlarına, başvurularının onayının
alınacağı kurum ve kuruluşlara, resmi kurumlara, yetkili temsilcilere, sigorta şirketlerine, bilgi
teknolojileri hizmet sağlayıcılarına, çağrı merkezi hizmeti veren şirketlere, nakliye ve kargo
gönderimi için aracı olarak kullanılan şirketlere, bilcümle hizmetlerinden faydalanılan veya
işbirliği içerisinde olunan üçüncü kişilere aynı şekilde sözleşmenin ifası ve hizmetlerin
görülmesi maksadıyla aktarılacaktır; Üye bu hususlarda açıkça rıza göstermiştir.
Kişisel Verilerin Korunması mevzuatı çerçevesinde kişisel verilerin; işlenip işlenmediğini
öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara
uygun olarak kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı
üçüncü kişileri öğrenme; eksik veya yanlış işlenmesi halinde düzeltilmesi talep etme;
işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesi veya yok edilmesini ya da
anonim haline getirilmesini talep etme; bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri
aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle Üye aleyhine bir sonucun ortaya çıktığının düşünülmesi
halinde bu duruma itiraz etme; kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğraması
halinde bu zararın giderilmesini talep etme; hakları vardır.
Üye, Kişisel verilerin, yasa gereği sözleşmenin ifası için gerektiği ölçüde işlenmesi ve
aktarılması halleri haricinde, Üye’nin işbu onayı ile otokocikinciel.com’a vereceği kişisel
verilerin yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işleneceğine, yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü
kişilere aktarılacağına rıza göstermiştir..
Üye, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hâlihazırda
otokocikinciel.com uhdesinde bulunan ya da ileride vereceği iletişim adreslerine ticari
elektronik iletiler gönderilmesine onay vermiştir. Temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin
değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler dâhil olmak ve fakat bunlarla
sınırlı olmamak üzere her türlü ticari amaçla veri, ses ve görüntü içerikli ticari iletiler telefon,
çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik
posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gönderilebilecektir.


14. TEBLİGAT
Taraflar, üyelik işlemleri esnasında belirttiği adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu,
adres değişikliğinin diğer tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak
bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt
ederler. Üye, sözleşme ve hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, online satın al sonuçlarının,
onayın, üyeliğin/online satın alnın iptalinin, işbu sözleşmenin feshinin, sona erdirilmesinin vs.
her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-mail adresine yapılmasına muvafakat
etmiş olup, e-mail ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin otokocikinciel.com
tarafından gönderildiği andan itibaren tebellüğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını
doğuracağını kabul ve taahhüt eder. Bildirimin üyeye geç ulaşması veya ulaşmamasından ve
sonuçlarından Otokocikinciel.com sorumlu değildir. Üye’nin Otokocikinciel.com ile yapacağı
yazışmalarda elektronik posta, faks kullanılamaz.


15. YETKİ ve DELİL ANLAŞMASI
15.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan sorunların çözümünde Türk Hukuku
uygulanacak ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili olacaktır.
15.2. Üye, çıkabilecek ihtilaflarda, otokocikinciel.com’un her türlü belge, kayıt, defterleri ile
bilgisayar ve internet ortamındaki her türlü, bilgi, yazı ve kayıtlarının tek, münhasır ve kesin
delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin HMK.193 maddesi kapsamında bir
delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.


16. MUHTELİF
16.1. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz
sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri
yürürlükte kalacaktır.
16.2. otokocikinciel.com’un Sözleşme tahtında sahip olduğu herhangi bir hak veya yetkiyi
kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına
gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak
veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez. Bu Sözleşme’nin herhangi bir koşul,
madde veya hükmünden feragat edilmesi o koşul, madde veya hükümden daha sonra veya
devamlı olarak feragat edildiği anlamına gelmez veya bu şekilde yorumlanamaz.
16.3. İşbu sözleşme Site’de onaylandığı andan itibaren, varsa daha önce Site’de onaylanan
sözleşmenin yerine geçer. İhtilaf halinde, hangi sözleşmenin yürürlükte olduğu dönemden
kaynaklandığına bakılmaksızın, bu sözleşme hükümleri uygulanır. Üye, varsa daha önce
Site’de onaylanan sözleşme ve ticari işleyişten dolayı otokocikinciel.com’dan hiçbir hak ve
alacağı olmadığını, otokocikinciel.com’u her türlü konuda en geniş manada gayri kabili rücu
olarak ibra ettiğini, bahse konu sözleşme ve ticari ilişkiden dolayı otokocikinciel.com’a karşı
doğmuş ve/veya doğacak tüm sorumluluklarının devam ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
16.4. Üye, sitede yer alan tüm uygulama ve kuralları okuyup anladıklarını ve kabul ettiklerini
beyan ederler. Üye, sözleşmenin tamamında yer alan menfaatlerine aykırı olabilecek
düzenlemeleri de sonuçlarını bilerek ve anlayarak kabul ettiğini beyan eder.
16.5. Üye, işbu sözleşmeden kaynaklanan hak, alacak ve yükümlülüklerini öncesinde
otokocikinciel.com’un yazılı iznini almaksızın üçüncü kişilere devir veya temlik edemez.
16.6 Kanunlar tarafından izin verilen kapsamda otokocikinciel.com dolaylı, netice kabilinden
doğan veya cezai tazminatlardan (sınırlı kalmamak kaydıyla kaybedilen kârlar dâhil) yükümlü
olmayacaktır. otokocikinciel.com’un Üye’yi tazmin etme yükümlülüğü dâhil olmak üzere
herhangi bir yükümlülüğün veya garantinin ihlali nedeniyle ortaya çıkan zararlarla ilgili
yükümlülüğü ve üçüncü kişileri tazmin etme yükümlülüğü, işbu Sözleşmeyle bağlantılı olarak
otokocikinciel.com’a ödenecek olan toplam ücretin tutarı ile sınırlıdır. Her hâlükârda
otokocikinciel.com, Üye’nin uğradığı dolaylı zararlardan hiç bir şekilde sorumlu olmayacaktır.


17. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
17.1. İşbu Sözleşme otokocikinciel.com tarafından otokocikinciel.com içerisinde ilan edildiği
tarihte yürürlük kazanır. Üye’ler, işbu sözleşme hükümlerini otokocikinciel.com’u kullanmakla
kabul etmiş olmaktadırlar. otokocikinciel.com dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde
değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek
otokocikinciel.com üzerinde yayınlandığı tarihte herhangi bir bildirim ve/veya kabule bağlı
kalmaksızın doğrudan yürürlüğe girer.
17.2. Üye, iş bu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda "OTOKOÇ OTOMOTİV" veri
tabanlarında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter
kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve
münhasır delil teşkil edeceğini, "OTOKOÇ OTOMOTİV"i yemin teklifinden beri kıldığını ve
bu maddenin 6100 Sayılı HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt eder.